سلام دبستان(دبستان احسان1)

شیوه نامه فعالیت های گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی در سال تحصیلی 92 – 91

 به نام خدا

شیوه نامه فعالیت های گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی در سال تحصیلی 92 91

مقدمه و ضرورت :

                 به استناد بخشنامه شماره 50453/200 مورخ 17/3/91 دفترآموزش ابتدایی مبنی بر فعالیت گروه های آموزشی با رویکـرد تعاملی معلمان و مدرسان و کارشناسان در راستای استـقرار نظام جدیدآموزشی و محتوای کتب جدید التألیف و کیفیت بخشی آموزش های دوره ابتدایی با تأکید بر فرایند یاددهی یاد گیری و ارزشیابی مبتنی بر یادگیرندگان ، محیط ، فضا و محتوای آموزشی (راهبرد نهم سند برنامه ی راهبردی معاونت آموزش ابتدایی) و اعمال نظرات وپیشنهادات در خصوص ضرورت نظارت مستمرگروه های آموزشی بر عملکرد کلاس های درس ابتدایی،با عنایت به موارد فوق ساختار تشکیل گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی سال تحصیلی92- 91  در قالب راهبر آموزشی ، گروه های آموزشی استان ، کارگروه تخصصی مناطق ، گروه های آموزشی آموزشگاهی با وظایف معین مندرج دراین شیوه نامه به شرح زیر اعلام می گردد.

اهداف :

  - فراهم نمودن فرصت های لازم درتبادل تجارب و تعامل افکار و اندیشه ها ی معلمان دوره ی ابتدایی  

 - راهبری آموزشی ( نظارت و راهنمایی مستقیم بر عملکرد همکاران دوره ی ابتدایی با هدف شناسائی وترویج نقاط قوت وبررسی آسیب های احتمالی مؤثر  برفرآیند یاددهی  یادگیری همراه با ارائه ی گزارش )

- نقدوبررسی گزارش حاصل از بازدیدهای بعمل آمده طبق سامانه ی طراحی شده  در راستای بهبود کیفیت یاددهی - یادگیری

- ارتقاء صلاحیت های حرفه ای معلمان  از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی در راستای رفع مشکلات مشهود دربازدیدها

- بررسی و تحلیل طرح ها و برنامه های آموزشی  دوره ی ابتدایی

- ترویج و توسعه فرهنگ استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات            

شرح وظایف راهبران آموزشی :

-  تهیه و تدوین تقویم اجرایی با احتساب تعداد جلسات بازدید و برگزاری کارگاه ها در منطقه

- تعامل با گروه های آموزشی استان کار گروه های تخصصی منطقه و سایر راهبران آموزشی

-  نظارت مستمربر عملکرد آموزشی و تربیتی کلاس های درس در نواحی / مناطق ( حداقل روزانه 3 کلاس )

- اجرای بازدید با هدف شناسایی ومعرفی خلاقیت ها و توانمندی همکاران و رفع نیاز ها و مشکلات مشهود در کلاس

- توزیع یکنواخت بازدید از هر پایه ( ملاک عمل رعایت عدالت در اجرای بازدید از پایه های مختلف تحصیلی )، بازدید حداقل یک مرتبه ازکلیه کلاس ها

- تکمیل فرم بازدید و ارسال به اداره کل از طریق سامانه نظارت به صورت روزانه

- ارائه گزارش با هدف بیان نیاز ها و اجرای کارگاه ها به کمیته ی نظارت بر عملکرد راهبران آموزشی هر منطقه شامل معاون آموزش ،کارشناسان ابتدایی و تکنولوژی منطقه مورد بازدید می باشد

- تعامل با گار گروه های تخصصی منطقه جهت تشکیل گار گاه ها ، نشست های علمی و ... مورد نیاز معلمان

-پی گیری تشکیل جلسات و کارگاه های آموزشی معلمان در به روز رسانی اطلاعات و رفع نیاز های آموزشی ،مهارت های تدریس و..

 -  نظارت بر فعالیت های آموزشی مدارس  ، برگزاری جلسات هم اندیشی با معلمان هر پایه ضمن نظارت بر عملکرد گروه های آموزشی آموزشگاهی

_ تشکیل کارگاه های شناخت مهارت های تدریس و طراحی آموزشی ، مجامع عمومی برای ارتقای توانمندی های معلمان

- همکاری در برگزاری جشنواره ها (جشنواره الگوی مناسب تدریس با رویکرد درس پژوهی ، جشنواره پروژه های علمی دانش آموزی )

- پیشنهاد تشکیل دوره های آموزش ضمن خدمت معلمان و مدیران بر اساس نیاز سنجی های به عمل آمده از آنان

 تقویت و بلاگ ها و به روز رسانی آن ها_

*گروه های آموزشی آموزشگاهی

 گروه های آموزشی آموزشگاهی گروه های هم پایه در مدارس هستند که فعالیت های آموزشی پایه خود را با هدف تقویت جلسات شورای معلمان با نگرشی علمی آموزشی و به صورت پایه ای برنامه ریزی می نمایند.

از آن جایی که کلاس و مدرسه بستر اصلی شکل گیری و فعالیت گروه های آموزشی است و سایر سطوح (منطـقه ، استان ) از طریق به کار گیری منـابع ، سـاز و کـارها و روش های مناسب بستر ساز ، حامی و تسهیل گر این امر خواهند بود و با توجه به نقش ارزنده مدیران (مدیر اجرایی گروه های آموزشگاه) و معلمان  محترم در انجام بهینه این روند مقتضی است فعالیت های گروه های آموزشی آموزشگاهی متناسب با شرح وظایف زیر تشکیل گردد:

شرح وظایف گروه های آموزشی آموزشگاهی :

Ø       تشکیل جلسات گروه های آموزشی آموزشگاهی به صورت ماهانه با محوریت :

-  هم سو سازی الگوی هدف گذاری مرسوم دروس هر پایه با الگوی هدف گذاری برنامه درسی ملی که باتوجه به منابع اسلامی ودینی و دست آوردهای علمی به عناصر پنج گانه ی :تفکر وتعقل،ایمان وباور مبتنی برتفکر ،علم ،معرفت وآگاهی عمل واخلاق در عرصه های چهارگانه ی ارتباط با خدا ،خود ،خلق وخلقت تبدیل شده است. (منبع :رشد آموزش ابتدایی /دوره ی پانزدهم / مهرماه1390/ضمیمه-صفحه 44 ) همکاران محترم می توانند در تعامل با معلمان پایه ی اول ودوم وششم با هماهنگی مدیر اجرایی ازشیوه ی طراحی واجرای الگو اطلاعات لازم را کسب نمایند.

- شناسایی وارائه ی راهکار در زمینه ی افت تحصیلی در مواد درسی گروه آموزشی پایه مربوطه و..........

- تقویت وبلاگ آموزشی آموزشگاه مجری و به روز رسانی جهت تبادل تجارب سازنده (مکتوب ومصور)

- تنظیم تقویم اجرایی گروه آموزشی پایه ای طبق فرم پیوستی شماره دوبا نظارت مدیر اجرایی (مدیر آموزشگاه مجری )

- تکمیل صورت جلسه طبق فرم پیوستی شماره یک وارسال گزارش جمع بندی جلسات درقالب لوح فشرده در دو نوبت 25 آذر ماه 25 فروردین ماه به کارشناسی اداره مربوطه

- مدیران آموزشگاه های معرفی شده در جدول ذیل مسئول پیگیری و ارسال صورتجلسات و برگزاری جلسات ماهانه پایه های ذکر شده و ارسال تقویم اجرایی حداکثر تا تاریخ 22/7/91  می باشند.

- آموزشگاه هایی که کمتر از یک کلاس از هر پایه یا به صورت چندپایه اداره می شوند با هماهنگی اداره مربوطه نسبت به تشکیل قطب آموزشگاهی ( چند آموزشگاه با هم در قالب گروه آموزشگاهی پایه ای یا چندپایه ) اقدام نمایند

-تهیه وبلاگ مربوط به قطب پایه مورد نظر و ارسال آدرس وبلاگ به کارشناسی آموزش ابتدایی حداکثر تا تاریخ 22/7/91 (مسئول پیگیری مدیر اجرایی)

-هماهنگی  و برگزاری جلسات طبق تاریخ و ساعت ذکر شده در تقویم اجرایی ارسالی توسط مدیر اجرایی(بازدید و حضور در جلسه، اداره آموزش و پرورش منطقه)

-هماهنگی با سرگروه ها جهت حضور در جلسات (هماهنگ کننده مدیر اجرایی)

- دعوت از آموزگاران هم پایه (مسئول پیگیری مدیر اجرایی )

 *همکاران مدارس چند پایه بر اساس صلاحدید می توانند در جلسات قطبی پایه ای شرکت نمایند.

*حضور همکاران در جلسات تعیین شده از جانب مدیرا ن اجرایی مربوطه الزامی است.

Ø       اقدام پژوهی گروه های آموزشی آموزشگاهی:

انجام یک نمونه اقدام پژوهی آموزشی در هر آموزشگاه با هدف ارائه راهکارهای عملی امکان بهره وری و کاربست مجلات رشد (دانش آموز معلم ) درتدریس در قالب تیم های حد اکثر سه نفره

جدول زمانبندی اجرای اقدام پژوهی :
 

فعالیت

ماه

ثبت نام در ناحیه و منطقه و اعلام موضوع از آموزشگاه به اداره ی منطقه مربوطه تا تاریخ 22/7/91

مهر

جمع بندی موضوعات و ارسال تعداد و عناوین موضوعات توسط اداره مبدا به اداره کل

آبان

اعلام سهمیه مناطق و نواحی

آذر

اعلام برترین های مناطق و نواحی به اداره کل

بهمن

داوری آثار

اسفند

اعلام نتایج

اردیبهشت

 
برچسب‌ها: گروه آموزشی

[ سه شنبه هجدهم مهر ۱۳۹۱ ] [ 16:22 ] [ جوادی منش ]

[ ]